Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים כי עליו

תפריט

מה הפירוש בחלום של כי עליו

ציצית קטנה

לחלום על ציצית או טלית קטן משמל את הקשר שלנו לארץ ישראל. החולם שרואה בחלומו טלית קטן מסמן לו כי עליו לעלות ולשוב לציון ועבוד בבניין הארץ - כי בבניין ציון ננוחם.

> חלומות נוספים המכילים 'ציצית קטנה'

ציצית

לחלום על ציצית או טלית קטן משמל את הקשר שלנו לארץ ישראל. החולם שרואה בחלומו טלית קטן מסמן לו כי עליו לעלות ולשוב לציון ועבוד בבניין הארץ - כי בבניין ציון ננוחם.

> חלומות נוספים המכילים 'ציצית'

צריך לקרות

הרגשה בחלום של משהו שצריך לקרות או משהו שהיה צריך לקרות הנו חלום נבואי של דה זה וו. האם זה כבר קרה או כל הדברים מסתדרים מאילם. חלום זה מבשר על הדרך הנכונה והכיוון הנכון בו בחר החולם ללכת ומראה לו כי עליו להמשיך וללכת בדרך זו.

> חלומות נוספים המכילים 'צריך לקרות'

אי התייחסות

לפי האמונה הרווחת אם לא התייחסו לחולם,אות הוא כי עליו להתחיל ולסמוך על עצמו בלבד.

> חלומות נוספים המכילים 'אי התייחסות'

שמלה שחורה

לפי האמונה הרווחת החלום מזהיר מפני הרעת מצבו של החולם וכי עליו להתכונן לכך, ולנסות לשנות את הדברים.

> חלומות נוספים המכילים 'שמלה שחורה'

עליתי על אוטובוס בלי נהג

לפי האמונה הרווחת החולם אינו סומך על עצמו בכלל, ונותן לאחרים להתערב בחייו ללא כל שליטה במצב.החלום רומז כי עליו לקחת את עצמו בידיים ולהיות יותר עצמאי.

> חלומות נוספים המכילים 'עליתי על אוטובוס בלי נהג'

ראש כרות

לפי האמונה הרווחת החלום רומז לחולם כי עליו להשמר ממעשים לא חוקיים או נלוזים, היות והוא עומד "לשלם בראשו" עליהם.

> חלומות נוספים המכילים 'ראש כרות'

ירי / פציעה בגרון

לפי האמונה הרווחת פציעה בגרון מירי מצביעה על בעייה במערכת הזוגית של החולם הבאה בגלל התנשאותו והתנהגותו המוחצנת. החלום רומז לו כי עליו להראות יותר צניעות וענווה.

> חלומות נוספים המכילים 'ירי / פציעה בגרון'

פרחים בצידי הדרך

לפי האמונה הרווחת חיי החולם מתנהלים בצורה שלווה ולשביעות רצונו, החלום מצביע כי עליו לדעת שהדרך חשובה ולא המטרה.

> חלומות נוספים המכילים 'פרחים בצידי הדרך'