Understand My Dreams Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

בביתאמאחברהאדםאבאאנשיםלביתאחריהביתעלייזוגחבררוצהנחשבתוךתינוקממששנפטרהשחורגדולאותםשלהמיםאיתיאחדלבןכסףמנסהבעליטוב

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

לא מכירהבן אדםאמאשל חברהאמא שנפטרהלא מצליחהבן זוגמה אומרעל בןבהריוןעל אמאבבית שלהולכתאוהבתרוצהבביתעל אדםאמרשל חברעם אמאמנסהאבאשל סבתארודף אחריחברה חלמהעל חברהחברהשל אמאאמרהסבתא שנפטרה

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

לא מכירהעל בן אדםעל אמא שנפטרהמתחתנת עםהחברה הכי טובהעל אמאבן אדם שאוהביםעם לאעל בןזכרונה לברכה באהשוכבת עםאף אחד לאמה אומר ?על בן זוגאמא זכרונה לברכהאנשים לא מכירהבן זוגעם חבר טובבן זכרשחוזר על עצמועל אדם מהעברלא מצליחהעם חבריםיחסי מין עםבלוק לפני הביתתמיד מתחבאעל לאאמא שנפטרה אךאמא של חברשנפטרה אך חיה

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר