Understand My Dreams Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתחברהאחריחברזוגאדםמנסהאיתיעלייאנשיםאחדגדולאבאלבןנחשכמההבןשנפטרשנפטרהעלירוצהשלהלביתממשמיםסבתאאומרהביתהיו

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

לא מכירהבן אדםהבן זוגבן זוגמה אומרעל בןחברעם חברהכמה פעמיםהכי טובהעל ידיאמא שנפטרהעל הרצפהאמאבביתרודף אחרישל חברמה אומר?אומרתהולכתכל הזמןעל אמאמכירהשל סבתאסבתא שנפטרהכל כךאחריעם חברבבית שלעל הקראש

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

על בן אדםהחברה הכי טובהלא מכירהשחוזר על עצמוהבן זוגעם חברהעל בן זוגמקבלת מחזורהכי טובה מתהוהחבר הכי טובמאוהבת בועל אמא שנפטרהעל תרנגול שמתאבדהכי טובלא מצליחהעם חברה טובהסבא וסבתא שנפטרוגבר לא מכירהקידוש ליל שישיוהחבר הכיקיום יחסי מיןשל אמאתרנגול שמתאבד ביוםחברה הכי טובהשמתאבד ביום שישיואף אחד לאעם הבן זוגשל הבן זוגליל שישי שמברכיםשטרות של כסף

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר