Understand My Dreams Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתאבאחברהאחריאדםלביתעלייזוגאנשיםאחדשנפטרהרוצהחברכסףבעלימנסההביתאומראיתילבןבתוךנחשסבתאמיםאותםשלהמשהובהריוןשנפטר

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

מה אומראמא שנפטרהעם חברהרוצהבביתבהריוןאמאשל בעלירודף אחרישל אמאבן זוגבן אדםשל חברהאומרתאחר כךמה אומר?לא מכירהסבתא שנפטרהואחר כךחברהבבית שלכל הזמןעל הרצפהעם אמאעל נחשהכי טובלא זוכרתהבן זוגאבאלא מצליחה

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

על אמאעל אמא שנפטרהוהחבר הכי טובלא זוכרתעל בן זוגהחבר הכי טובעל בן אדםשל סבתא שנפטרהרבה עםוהחבר הכינכנסתי לרבנות וחזרתילא זוכרת מהמתנשקת עםובעלת הדירהמאוהבת בופחדתי כסף שטרותבקתה כיסא תקףהחוף חברה גבעההבן זוגחברה גבעה חושךגבעה חושך ערבחושך ערב בקתהערב בקתה כיסאגברים בחורה נערהשטרות גברים בחורהתקף תקיפה פחדכיסא תקף תקיפהפחד פחדתי כסףעם שמלה לבנהתקיפה פחד פחדתי

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר