Understand My Dreams Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

בביתאמאאבאחברהחבראנשיםלביתמנסהאומראחרינחשגדולממשאדםעלייאיתישחורזוגרוצהלבןמכירהבתוךאותםאחדשנפטרהביתעליבעליביתתינוק

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

לא מכירהאמאבן אדםחברעם חברהמה אומראומראבאאמא שנפטרהבביתעל נחשאמרכל הזמןמכירהאוהבתבן זוגאומרתרוצהבהריוןהכי טובהבבית שלעם אמאשל חברשל אמאשל חברהעל בןהידחברה טובההולכתעל חברה

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

לא מכירהעל בן אדםמקבלת מחזורעל לאהחברה הכי טובהעל סבאעם חברה טובהמה אומר עלעל כוס כפהקצת רטובעל גבר רוצההולכת בשבילבוגד בי עםלא מצליחהשהבן זוגשל אמאאמא שנפטרה מופיעהמדבר עם אחרתחברעל אבאמסתכלת לו עלשוכב עםעל חברהעל חברה טובהבן אדם שאוהביםלא מדברת איתהאחד על השניתאומים בן ובתרבה עםעל נחש

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר